Truca'ns al 872 221 322

Informació legal

Avantsalud és un portal exclusiu especialitzat en serveis de salut i benestar. Amb Avantsalud tens a l’abast nombrosos serveis ajustats a les teves necessitats.

Condicions generals d'ús del web de Avantsalud

Aquest avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web (https://montepiogirona.avantsalud.es/), d’ara endavant, el “lloc web”, del qual és titular hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA (Unipersonal), amb el NIF A-82411984; inscrita en el Registre Mercantil de Madrid: tom 14709, llibre 0, secció 8, full M 244071.

La informació que se subministra a la nostra pàgina web, i tots els subdominis i directoris que inclou, té com a finalitat facilitar que els usuaris coneguin les activitats que duem a terme i els serveis que prestem. hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA es reserva el dret de fer canvis al lloc web sense avís previ, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar una part, o la totalitat, dels continguts. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre cap indemnització per danys ni perjudicis.

Exoneració de responsabilitats

Ús indegut

hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i amb qualsevol altra normativa vigent en la matèria. Les dades de caràcter personal que pugui requerir hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA a l’usuari per accedir als diferents serveis i continguts que s’ofereixen a la seva pàgina web, només es recullen en fitxers automatitzats per tractar-les informàticament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin obtingut.

hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que facilitin els usuaris i el tractament, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

`Links´ o hiperenllaços

El web d’hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web, que són completament independents. Aquestes pàgines no pertanyen a hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA ni en fa cap revisió dels continguts, per la qual cosa no és responsable d’aquests continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que es puguin derivar de l’ús de la pàgina. Així mateix, hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA no es responsabilitza ni garanteix, de cap manera, l’exactitud, la insuficiència o l’autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb personalitat jurídica pròpia o sense, a través d’aquests enllaços d’hipertext.

Errors tecnològics, aliens o propis

hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l’usuari l’absència de virus, cucs, troians i elements similars al seu lloc web. Davant la impossibilitat d’assegurar totalment la desaparició d’aquests elements, hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema triat (xarxa telefònica, internet, etc.) motivades per causes alienes; de retards o bloquejos en l’ús del sistema triat causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procés de Dades d’hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA, en els servidors d’internet o en altres sistemes electrònics, com tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema triat, fora del control d’hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA. Així mateix, s’exonera hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pugui patir el client com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada per hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA, sempre que procedeixi de fonts alienes.

Intercanvi d'informació

El lloc web conté determinades zones per fomentar l’intercanvi d’informació entre els usuaris. hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA no pot controlar les expressions que s’hi aboquin, de manera que no assumeix cap responsabilitat que es derivi d’aquest intercanvi a través de la seva pàgina web, i la responsabilitat de les manifestacions difoses a les seves pàgines correspon a qui les efectuï.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

El copyright del material que conté aquest web és propietat d’hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA. L’accés gratuït no implica altres drets o llicències, i se’n prohibeix l’ús, reproducció, distribució, comunicació pública transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, llevat que hi hagi una autorització expressa per escrit d’hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA. Les marques, logotips, dissenys, continguts, programes o objectes similars que formen part d’aquest web estan protegits per lleis de propietat industrial i intel·lectual i per tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o desacoblament no autoritzat dels codis font, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, dona lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i és objecte de totes les accions judicials que corresponguin en dret.

Fem servir cookies per millorar la teva experiència en el web.